Kaasujen tilanyhtälöt

Kaasumaisen aineen voidaan ajatella mikrotasolla koostuvan suuresta määrästä nopeasti liikkuvia kaasumolekyylejä, jotka pääsevät liikkumaan vapaasti ja törmäilevät ajoittain toisiinsa ja mahdollisen astian seinämiin. Mitä enemmän kaasua on, sitä suurempi on sen tilavuus ja mitä lämpimämpää se on, sitä suurempi on kaasumolekyylien keskivauhti.

Kaasun rakenneosaset voivat olla molekyylien sijasta myös esimerkiksi atomeja. Puhumme tekstissä ajoittain yksinkertaisuuden vuoksi molekyyleistä, vaikka kyseessä voisivat olla muutkin rakenneosaset.

Tutkitaan näitä riippuvuuksia tarkemmin rakentamalla yksinkertainen tilanyhtälö kaasun lämpötilan, tilavuuden, paineen ja ainemäärän välille.

Kaasun ainemäärä kertoo kuinka paljon rakenneosasia systeemissä on. Ainemäärän symboli on n ja sen yksikkö on mooli (mol). Kyseessä on kappalemäärä, yhdessä moolissa on Avogadron vakion NA verran rakenneosasia. Tämän vakion tarkka arvo on

Jos aineen ainemäärä on tiedossa, sen avulla voi selvittää aineen massan silloin, kun aineen rakenneosasten keskimääräinen massa on tiedossa. Esimerkiksi eri alkuaineiden keskimääräiset massat, eli niiden moolimassat, on annettu alkuaineiden jaksollisessa järjestelmässä. Moolimassan symboli on M ja sen yksikkö on g/mol. Massan, moolimassan ja ainemäärän välillä on voimassa yhtälö

m = nM

Esimerkki: Happimolekyyli O2 koostuu kahdesta kovalenttisella kaksoissidoksella toisiinsa kiinnityneestä happiatomista. Mikä on happisäiliön sisältämän kaasun massa, jos sen sisältämä ainemäärä on 2,5 mol?

Ratkaisu: Jaksollisesta järjestelmästä nähdään, että happiatomien moolimassa on

M = 16,00 g/mol

Yhdessä happimolekyylissä on kaksi happiatomia, joten sen moolimassa on kaksinkertainen. Hapen kokonaismassaksi saadaan siten

Vastaus: Hapen massa on noin 80 grammaa.

Jos meillä on yhden vappupallon sijaan kaksi samanlaista vappupalloa, on sekä niiden sisältämä ainemäärä n että niiden tilavuus V kaksinkertainen. Muutoinkin on helppo uskoa, että jos olosuhteet pysyvät muuten vakiona, on kaasun tilavuus suoraan verrannollinen sen ainemäärään:

V ∼ n

Mutta miten kaasun tilavuuteen vaikuttavat kaasun paine tai sen lämpötila?

Ideaalikaasun tilanyhtälö

Reaalikaasuilla tilanne on monimutkainen, sillä kaasun tilavuus ei riipu muista tilasuureista lineaarisesti. Esimerkiksi, vaikka kaasua puristaa kuinka kovalla paineella tahansa, sen tilavuus ei koskaan voi mennä nollaan, sillä kaasun molekyylit tarvitsevat aina jonkin verran tilaa. Samoin molekyylien väliset vuorovaikutukset voimistuvat sitä mukaa, mitä lähemmäs toisiaan ne tuodaan. Painetta lisättäessä kaasu jossain vaiheessa tiivistyy nesteeksi tai härmistyy kiinteäksi aineeksi.

Kaasuja voi kuitenkin usein kuvata niin kutsutulla ideaalikaasumallilla, joka yksinkertaistaa tilannetta. Ideaalikaasumallissa tehdään kaksi merkittävää yksinkertaistusta:

1. Kaasumolekyylit ovat pistemäisiä. Ne eivät siis vie tilaa eikä niillä ole sisäistä rakennetta.

2. Molekyylit vuorovaikuttavat vain törmäyksissä. Ne eivät siis esimerkiksi muodosta molekyylien välisiä sidoksia.

Yksinkertaistukset ovat huomattavia, mutta koska molekyylit ovat oikeastikin pieniä kaasun tilavuuteen verrattuna ja ne vuorovaikuttavat keskenään heikosti, malli toimii suhteellisen hyvin. Kokeellisesti on todennettu, että ideaalikaasumalli onnistuu kuvaamaan monia reaalikaasuja hyvällä tarkkuudella erilaisissa olosuhteissa.

Ideaalikaasulle on johdettavissa tilastollinen malli, joka ennustaa miten kaasun tilavuus riippuu sen paineesta ja lämpötilasta. Mallin oletuksiin kuuluu edellä mainittujen lisäksi, että molekyylien liikkeet ovat täysin satunnaisia ja kaikki molekyylien väliset törmäykset ovat täysin kimmoisia, eli sellaisia, joissa liike-energia ei vähene. Mallista seuraa ideaalikaasun tilanyhtälö

pV = nRT,

missä R on niin kutsuttu moolinen kaasuvakio, jonka suuruus on noin

Ratkaistaan yhtälöstä tilavuus:

Tästä nähdään, että kaasun tilavuus on suoraan verrannollinen ainemäärään ja lämpötilaan, ja kääntäen verrannollinen paineeseen. Tulos vaikuttaa järkevältä sen valossa, että kaasu laajenee lämmetessään ja puristuu kasaan, kun ulkoista painetta kasvatetaan.

Esimerkki: Arvioi tavallisen ilmapallon (tilavuus V = 3,4 l) sisältämä ainemäärä huoneenlämpötilassa (T = 20 ºC) ja normaalipaineessa (p = 1,01325 bar).

Ratkaisu: Oletetaan, että pallon sisältämälle ilmalle voidaan käyttää ideaalikaasumallia. Ideaalikaasun tilanyhtälöstä voidaan ratkaista ainemäärä

Vastaus: Kaasun ainemäärä on noin 0,14 mol. Tulos on sama riippumatta siitä mitä kaasua pallo sisältää.

Reaalikaasuille on olemassa toinen toistaan monimutkaisempia tilanyhtälöitä, jotka ottavat huomioon molekyylien koon ja keskinäiset vuorovaikutukset, mutta lukiofysiikan ongelmissa voidaan aina käyttää ideaalikaasumallia, jos tehtävässä ei toisin mainita.

Useimmissa tilanteissa kaasun ainemäärä pysyy vakiona ja halutaan tietää miten joku muista suureista muuttuu eri olosuhteissa. Tällöin yllä olevasta yhtälöstä seuraa, että

ja kahdessa eri tilanteessa on silloin voimassa

Tämän lain erikoistapauksia ovat tilanteet, jossa jokin kolmesta tilamuuttujasta pysyy vakiona ja vain kaksi muuta muuttuvat, kuten seuraavassa esimerkissä.

Esimerkki: Litran suljetussa astiassa on kaasua, jonka lämpötila on 20 ºC ja paine on 1,0 bar. Kuinka suuri paineesta tulee, jos lämpötilaa nostetaan sataan celsius-asteeseen?

Ratkaisu: Käytetään yllä olevaa yhtälöä

Nyt tilavuus ei muutu kahden tilanteen välillä, joten se voidaan supistaa pois yhtälöstä

Tästä voidaan ratkaista paine jälkimmäisessä tilanteessa. (Lämpötilat täytyy muuttaa kelvin-asteiksi, jotta niiden suhde tulee oikein.)

Vastaus: Paine kasvaa noin 1,3 baariin.

Esimerkissä tarkasteltua tilannetta, jossa ideaalikaasun tilavuus ei muutu (V1 = V2), voidaan siis kuvata yhtälöllä:

Tätä kutsutaan löytäjänsä mukaan Gay-Lussacin laiksi. Huomaa kuitenkin kuinka se on vain erikoistapaus ideaalikaasun tilanyhtälöstä, eikä sitä siksi välttämättä tarvitse opetella muistamaan erikseen.

Samanlainen yhtälöt saadaan tietenkin myös vakiolämpötilassa (T1 = T2):

Tätä kutsutaan Boylen laiksi.

Vakiopaineessa (p1 = p2) puolestaan on voimassa Charlesin laki:

Kaasujen normaaliolosuhteet

Kaasujen ominaisuudet riippuvat merkittävästi kaasun paineesta ja lämpötilasta. Esimerkiksi taulukkokirjoissa ilmoitetut arvot vaikkapa kaasun tiheydelle annetaan usein joko niin kutsutuissa standardiolosuhteissa (STP-olosuhteissa):

T = 0 ºC

p = 100000 Pa = 1 bar

tai laboratoriotöihin paremmin soveltuvissa NTP-olosuhteissa:

T = 20 ºC

p = 101325 Pa = 1 atm

Taulukkoarvoja voi yleensä käyttää sellaisenaan, jos olosuhteita ja tarvittavia suureiden arvoja ei ole tarkemmin tiedossa, mutta käytetyt olosuhteet kannattaa kuitenkin aina mainita.

Esimerkiksi ideaalikaasun moolinen tilavuus (eli kuinka montaa litraa vastaa yksi mooli kaasua, symboli Vm ) näissä olosuhteissa on:

Tarkista itse nämä tilavuudet ideaalikaasun tilanyhtälön avulla.

Kuten näet, ero tilavuuksissa on pieni, mutta kuitenkin huomattava.

Esimerkki: Fuusioreaktorin lopputuotteena saadaan puhdasta heliumkaasua (He). Kokeessa tuotettu 0,682 grammaa heliumia kerätään ilmapalloon, jonka tilavuudeksi mitataan NTP-olosuhteissa 4,35 litraa. Arvioi näiden tietojen avulla, kuinka lähellä helium on ideaalikaasua.

Ratkaisu: Jos selvitämme heliumkaasun moolisen tilavuuden, voimme verrata sitä ideaalikaasun mooliseen tilavuuteen NTP-olosuhteissa.

Heliumin moolimassa saadaan jaksollisesta järjestelmästä, ja sen avulla voidaan laskea heliumin ainemäärä:

Mitatun tilavuuden avulla voidaan laskea, kuinka monta litraa yksi mooli heliumia veisi:

Verrataan tätä ideaalikaasun mooliseen tilavuuteen laskemalla esimerkiksi kuinka monta prosenttia suurempi reaalikaasun moolinen tilavuus on:

Vastaus: heliumkaasun moolinen tilavuus on noin 6,1 % suurempi kuin ideaalikaasun tilavuus, eli ideaalikaasumallin voi olettaa kuvaavan heliumia suhteellisen hyvin.

Tehtävät

Klikkaa tehtävää nähdäksesi vastauksen.

1. Ihmisen massasta noin 10 % on vetyä. Kuinka monta moolia vetyatomeja on ihmisessä, jonka massa on 75 kg?

7400 mol.

2. Anna ideaalikaasun tilanyhtälö. Nimeä yhtälön jokainen termi. Ratkaise yhtälöstä jokin tilanmuuttuja.

Katso mallivastaukset.

3. Mikä oleellinen verranto seuraa tilanteissa, joissa kaasun ainemäärä pysyy vakiona? Anna verranto yhtälömuodossa.

Katso mallivastaukset.

4. 10 litran suljetussa kattilassa on kaasua, jonka lämpötila on 45 °C ja paine 2,0 bar. Kuinka paljon paine laskee, jos lämpötilaa lasketaan 15 °C asteeseen?

Laskee 0,2 bar

5. Kaasun tilavuus lämpötilassa 29 °C on 4,0 l. Kuinka monta astetta korkeampi lämpötila on silloin, kun kaasu on laajentunut 25 %? Oleta, että kaasun paine ei muutu.

75 °C korkeampi

Seuraava sivu: Olomuodon muutokset